Остеопорозата: заболяване на съвременния човек

Пораженията от остеопорозата са най-големи при възрастните хора - те страдат от намалена костна плътност, водеща до чести фрактури, от обездвижване, съпътстващи заболявания, социална изолация. Сериозен проблем за тяхното лечение е недостигът на финансови средства, който често води до отказ от лечение на болните с остеопороза.

В световен мащаб  една на всеки три жени и един на всеки петима мъже над 50-годишна възраст ще получат поне една остеопорозна фрактура до края на своя живот. Тежестта на фрактурите е както за болния със съпътстващите ги страдания и оперативни последици, така и за цялото общество с разходите, които се поемат от бюджета на здравното осигуряване./photos/old-people-on-computer.jpg

Пътищата за ограничаване на последиците от заболяването, които нарастват лавинообразно със застаряване на възрастното население в света, са предмет на внимание от страна на СЗО, медицински специалисти, неправителствени организации, политици, експерти. Навременната диагностика и превантивно лечение безспорно са най-ефективното средство, но те имат значим ефект само при адекватни нива на реимбурсация, осигуряващи достъпа на възрастните хора. Наред с това значение оказват физическата активност, рехабилитацията, както и профилактиката с витамин Д3, свързана с недостига на този витамин при хората в третата възраст.

Страдат възрастните, плаща цялото общество

Лечението на възрастните хора с остеопорозата излиза от рамките на чисто медицински въпрос и се превръща в обществено-значим проблем поради огромните разходи, които общественото осигуряване и държавният бюджет заплащат за последиците от нелекуването на заболяването - остеопорозните фрактури.

Експерти на асоциация „Жени без остеопороза"  представиха през миналата година пред НЗОК анализ, който показва, че у нас директните медицински разходи са в съотношение 2 млн.лв. за лекарства спрямо 36 млн. лв. за лечение на фрактури (по данни от 2009 г.). Тоест, когато говорим за ефективно изразходване на средства в здравеопазването, не би трябвало да допускаме „нелекуването" на остеопорозата да доведе до „лекуване" на нейните последици - фрактурите, за които плащат не само потърпевшите, а цялото общество.